فارسی نهم موضوع آرشی دیگر

حجم فایل : 4.2 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 23
فارسی نهم موضوع :آرشی دیگر نکته دستوری :
جنگی نابرابر ، کیسه های خاکی و خونی ، دشمن بد عهد و بی انصاف و هجوم بی امان : ترکیب وصفی

آرایه های ادبی :
موشک ، خمپاره ، ترکش ، تانک ، سلاح و جنگ : مراعات نظیر / سرکش و ترکش : جناس / تیرهای وحشی : استعاره ( تیر مانند حیوان وحشی است ) آن طرف و این طرف : تلمیح به جنگ ایران و عراق / ایمان مانند سلاح : تشبیه
نکته دستوری :
هرطرف ، هرجا ، آن طرف و این طرف و این طرف : ترکیب وصفی که به ترتیب با صفت های پیشین مبهم ،مبهم اشاره، اشاره و اشاره ساخته شده اند /تیر های وحشی و سرکش : دو ترکیب وصفی / سرکش : مرکب / وحشی : مشتق / موشک : مشتق / آتشین : مشتق ( صفت نصبی )

آرایه های ادبی :
تکرار خ در خانه های خاک و خون خورده : واج آرایی / شیران : استعاره از رزمندگان ایرانی / چشم دوختن خرمشهر : تشخیص و کنایه / غروب آفتاب خویشتن : کنایه از نابودی و به پایان رسیدن عمر / در دهان تانک ها می سوخت : تشخیص و کنایه از ، از بین رفتن / چشم افق : تشخیص
نکته دستوری :
خانه های خاک و خون خورده: نهاد / شهر خونین : ترکیب وصفی / دهان : متمم /می سوخت : ماضی استمراری / خون خورده : صفت مشتق مرکب
آرایه های ادبی :
صدا زدن شهر : تشخیص / تکرار ک و گ : واج آرایی / دفتر تاریخ : اضافه ی تشبیهی
نکته دستوری :
مردان : منادا / شیر مردان : مرکب / نام آور : مرکب / ِتان (نامتان ) : مضاف الیه / بی گمان : قید مشتق / کم رنگ : مرکب / و در کوچک و کمرنگ : واو عطف / آی : اصوات ( شبه جمله ) است . آرایه های ادبی :
جوشیدن خون : کنایه از خشمگین شدن و مبالغه / مثل یک موج : تشبیه / دامن این موج : تشخیص
نکته دستوری :
خروشان و نارنجک : مشتق ( نارنج+ َ ک)

نکته دستوری :
جنگی نابرابر : مسند / جنگی فوق باور : مسند/ به روی خاک ریز : متمم قیدی / صد هزاران : صفت پیشین / شمارشی و چشم : هسته ( صدهزاران چشم : نهاد ) / فعل بود بعد از خط دشمن و گیج و سرگردان و چشم ها
از این و آن پرسان حذف شده است
آرایه های ادبی :
چشم : مشبه و قاب عکس : مشبه به / صد هزاران چشم قاب عکس کودک ما شد : کنایه / پرسان بودن چشم : تشخیص

آرایه های ادبی :
دل : مجازا وجود / خورشید ایمان : اضافه تشبیهی /دستان ، آرش و سیاوش : تلمیح به داستان شاهنامه فردوسی / کمان ، تیر : مراعات نظیر / خون و رگ : مراعات نظیر

آرایه های ادبی :
خوردن بغض : کنایه از مسلط شدن / کنترل کردن / مثل کوهی آهنین : تشبیه
نکته دستوری :
را در تانک های شومتان را : فک اضافه ( در کمین تانک های ...)
آرایه های ادبی :
پروا کردن تکبیر: استعاره ( تکبیر مانند پرنده ای است که پرش را باز کرد ) / (تکبیر ) در میان آتش و باروت ، غوغا کرد : تشخیص /آتش ، باروت ، نارنجک...